Sotsiaalteenuste kvaliteedi ja sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamise järelevalve

Maavanema kui järelevalve teostaja pädevuses on:

 • kontrollida maakonna omavalitsustes osutatavate sotsiaalteenuste ja muu abi (v.a. rehabilitatsiooniteenus ja erihoolekandeteenused) kvaliteeti ning riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamist.
 • lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse nõuetele vastavust.
 • teostada juhtumipõhist järelevalvet kodaniku vaide või kaebuse   alusel

Vastav kirjalik ettekanne esitatakse Vabariigi Valitsusele vähemalt kord aastas.

 

Seaduslik alus:

Sotsiaalhoolekande seadus § 157 lg 1 p 3 ja lg 2 ning § 146. 

 

 

 

Vajalikud sammud:

 Korraline järelevalve koosneb vähemalt järgmistest etappidest:

 • järelevalve kava koostamine;
 • kontrollitoimingute tegemine;
 • akti projekti koostamine;
 • teenuse osutaja vastuse nõudmine;
 • akti lõplik vormistamine ja kinnitamine;
 • vajadusel järelkontrolli teostamine ja vormistamine.

 

Erakorraline järelevalve koosneb vähemalt järgmistest etappidest:

 • kontrollitoimingute tegemine;
 • akti koostamine

Järelevalve teostajad:

Võru Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakond

Ametikohad

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Nõunik

Ülle Haan

786 8312

ylle.haan@voru.maavalitsus.ee

2. korrus

Kabinet 83

 

Tulemus:

a. Järelevalve akt, milles sisalduvad

 • kontrolliobjektidega tutvumisel tehtud tähelepanekud;
 • ettepanekute ja soovituste kirjeldused;
 • tehtavad ettekirjutused ja nende täitmise tähtajad

b. Sunniraha rakendamine tegevuslitsentsi omavatele teenuseosutajatele ettekirjutuse täitmata jätmise korral.