Maakonnaplaneering

Maakonnaplaneering koostatakse kogu maakonna territooriumi või selle osa kohta. Maakonnaplaneering on kokkulepe, milles sisaldub erinevate huvide kandjate ühtne arusaam eesmärkidest ja tegemistest, mis tagavad piirkonna arengu ja jätkusuutlikkuse. Planeering tasakaalustab riiklikke ja kohalikke arenguvajadusi ning huve.

 

Maakonnaplaneeringu eesmärk on maakonna territooriumi üldistatud ruumiline käsitlemine, asustuse arengu tingimuste ja olulisemate infrastruktuuri objektide määratlemine. Maakonnaplaneeringu juurde kuuluvad kaardid on suure üldistusastmega, kus näidatakse ära olulisemate infrastruktuuri elementide vajadus ning maakonna territooriumi kasutamise üldised tingimused.

 

Kehtestatud maakonnaplaneering on aluseks valla ja linna üldplaneeringute koostamisele, kehtestatud üldplaneeringu puudumise korral valla ja linna detailplaneeringute koostamisele ning projekteerimistingimuste väljaandmisele.

 

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo

Nõunik (planeeringud)

Ülle Luuk 786 8311 ylle.luuk@voru.maavalitsus.ee kabinet 123