KSH aruanne Keskkonnaametile heakskiitmiseks

KSH aruanne Keskkonnaametile heakskiitmiseks

Maakonnaplaneeringu tekst

Joonis. Ruumilised väärtused

Joonis. Asustuse suunamine

 

Maakonnaplaneeringu lisad:

LISA 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande lisad:

Aruande lisa 1. Võru maakonnaplaneeringu KSH programm

Aruande lisa 2. Võru maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi heakskiitmine

Aruande lisa 3. Võru maakonnas asuvad maardlad

Aruande lisa 4. Võru maakonnas asuvad kaitsealad

Aruande lisa 5. Võru maakonnas asuvad hoiualad

Aruande lisa 6. Ametisutuste seisukohad KSH aruande eelnõu kohta

Aruande lisa 7. KSH aruande avalikustamise käigus laekunud kirjad ja vastuskirjad

Aruande lisa 8. MP ja KSH aruande avaliku arutelu protokoll

KSH aruande ja avaliku arutelu teated

 

LISA 2. Ruumilise arengu analüüs

Ruumilise arengu analüüs

 

LISA 3. Planeeringu lähteseisukohad

Planeeringu lähteseisukohad

 

LISA 4. Teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused"

LISA 5. Teemaplaneering „Võrumaa kergliiklusteed ja loodusrajad"

Maakonnaplaneeringu kooskõlastused ja maavanema seisukohad Võru Maavalitsuse avalikus dokumendiregistris

Koondtabel