Veemajanduskavade, veemajanduskavade meetmeprogrammide ning üleujutusohuga seotud riskide maandamiskavade avalik väljapanek

Keskkonnaministeeriumi korraldamisel on koostamisel kolm olulist Eesti vete kaitse ja majandamisega seotud strateegilist dokumenti - Eesti vesikondade veemajanduskavad, veemajanduskavade meetmeprogrammid ja üleujutusohuga seotud riskide maandamiskavad perioodiks 2015-2021.

Veemajanduskava on vee kaitse ja kasutamise strateegia, mille üldeesmärgiks on Eesti pinna- ja põhjavee hea (looduslik) seisund. Veemajanduskava meetmeprogramm sisaldab tegevuste loetelu selle eesmärgi saavutamiseks.

Üleujutusohuga seotud riskide maandamiskava on tegevuskava üleujutusest tulenevate kahjude (inimese tervisele, varale, looduskeskkonnale, majandustegevusele ja kultuuripärandile) ennetamiseks ja vältimiseks.

Käesolevaks ajaks on valminud ja avalikule väljapanekule pandud eelnimetatud kavade eelnõud. Veemajanduskavade, veemajanduskavade meetmeprogrammide ja üleujutusohuga seotud riskide maandamiskavade avalik väljapanek toimub 01.05.2015 – 31.10.2015. Avaliku väljapaneku kestel toimuvad vesikondades kavade avalikud arutelud, millest teavitatakse eraldi.

Kavade eelnõudega on võimalik tutvuda antud veebilehel (lisad veebilehe lõpus). Samuti on dokumendid ja nendega seotud lisainformatsioon leitavad Keskkonnaministeeriumi veebilehel http://www.envir.ee/et/veemajanduskava-2015-2021 ning projektiportaalis www.environment.ee/ee/vmk, kuhu on üles seatud ka veemajanduskavade veebikaart.

Avaliku väljapaneku ajal on kõigil võimalik esitada valminud kavade kohta küsimusi, ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud ja vastuväited saab esitada Keskkonnaministeeriumi veebilehel toodud vormil

https://docs.google.com/forms/d/1rbBJ0MTfTqyiztH5I6DUgJnGG0Nxe6OSsIBsL0BxeU8/viewform

või kirja teel Keskkonnaministeeriumile (kontaktisik: Reet Ulm, Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialist, tel. 626 2857, e-post: reet.ulm@envir.ee, Narva mnt 7a, 15172 Tallinn) või töösse kaasatud konsultandile Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ-le (kontaktisikud: Pille Antons ja Teve Kink, tel. 6117690, elle@environment.ee, Tõnismägi 3a-15, 10119 Tallinn).