Siseturvalisuse vabatahtliku tegevuse 2014. aasta toetusprogramm (LÕPPENUD)

16.02.17

 

1.1  Siseturvalisuse vabatahtliku tegevuse 2014. aasta toetusprogramm(programm) reguleerib siseturvalisuse vabatahtlikele organisatsioonidele riigieelarvest toetuse andmise põhimõtteid, siseturvalisuse vabatahtlikele organisatsioonidele ja nende taotlusele esitatavaid nõudeid ning taotluse menetlemist.

1.2  Siseturvalisuse vabatahtlikele organisatsioonidele riigieelarvest toetuse (toetus) andmise eesmärk on siseturvalisuse vabatahtlike organisatsioonide vahelise koostöö edendamine ja võimekuse tõstmine maakondades.

1.3  Toetust võib kasutada projektipõhiselt.

1.4  Programmi üldise koordineerimise eest vastutab Siseministeerium ja elluviimise eest vastutab maavalitsus. Maavalitsuse ülesanne on teavitada toetuse andmise võimalustest, juhendada taotlejaid ja toetuse saajaid toetuse andmist ning kasutamist puudutavates küsimustes, menetleda maavalitsusse laekunud taotlusi, korraldada taotluste hindamist, teha taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused, sõlmida lepingud toetuse saajatega, kontrollida toetuse kasutamist ja teostada vajadusel kohapealset kontrolli.

1.5  Programmi vahendite jaotuse maavalitsuste lõikes kinnitab siseminister käskkirjaga.

1.6  Maavalitsusel on õigus kasutada toetust ja teha toetuse saajale väljamakseid kuni 18.12.2014. Toetuse saaja peab taotluses kavandatud tegevused ellu viima lepingus sätestatud aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 30.06.2015.


2.      Toetuse taotleja

2.1  Toetuse taotlejaks võib olla:

2.1.1        abipolitseinikke ühendav mittetulundusühing;

2.1.2        naabrivalve tegevust edendav mittetulundusühing;

2.1.3        vabatahtlikke päästjaid ühendav mittetulundusühing, mis on sõlminud tsiviilõigusliku lepingu Päästeametiga;

2.1.4        vabatahtlikke mere- ja järvepäästjaid ühendav mittetulundusühing, mis on sõlminud tsiviilõigusliku lepingu või heade kavatsuste protokolli Politsei- ja Piirivalveametiga;

2.1.5        vabatahtlikku päästekomandot pidav kohalik omavalitsus, mis on sõlminud tsiviilõigusliku lepingu Päästeametiga;

2.1.6        Politsei- ja Piirivalveamet.

2.2  Toetuse taotleja võib projekti eesmärgi täitmiseks kaasata projektipartnerina teisi ühinguid ja asutusi.

2.3  Toetuse taotleja on kohustatud järgima riigihangete seaduses kehtestatud nõudeid.

 

3.      Toetatavad tegevused

3.1  Toetuse abikõlblikud kulud on:

3.1.1        organisatsioonide vahelise koostöö edendamiseks korraldatavate konverentside ja seminaride kulud;

3.1.2        maakonna vabatahtlike tegevuse edendamiseks tehtavate uuringute, analüüside, strateegiate, arengukavade ja tegevuskavade koostamise ning uuendamise kulud;

3.1.3        vabatahtlike võimekuse tõstmiseks koolituste ja õppevisiitide korraldamise kulud;

3.1.4        reageerimisvõimekuse tõstmiseks soetatava inventari kulud;

3.1.5        vabatahtlike tööks vajalike töövahendite soetamise kulud;

3.1.6        vabatahtlike olmetingimuste parandamise kulud.

3.2  Mitteabikõlblikud kulud:

3.2.1        taotleja organisatsiooni püsi- ja halduskulud, intressid ja viivised, stipendiumid;

3.2.2        muud projekti elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud (näiteks pangakaardi hooldustasud, kindlustamiskulud jne);

3.2.3        esinduskulud ja kingitused;

3.2.4        organisatsioonide, sh rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud.

3.3  Maavalitsusel on õigus kasutada programmi rakendamiseks eraldatud toetuse kogusummast kuni 1 000 eurot maakondliku siseturvalisuse vabatahtliku tegevuse seminari korraldamiseks. Seminari eesmärgiks on erinevate siseturvalisuse asutuste ja ühenduste teadlikkuse tõstmine eesmärkidest ja probleemidest, maakonna siseturvalisuse vabatahtliku tegevuse tervikvaate koondamine ning koostöökorralduse kokkuleppimine.

 

4.      Taotluste esitamine ja menetlemine, toetuse andmine ning kasutamine

4.1  Maavalitsus korraldab oma maakonnas taotlusvooru ja teavitab võimalikke taotlejaid taotlusvoorust hiljemalt 31.10.2014.

4.2  Taotlus koosneb taotlusvormist  ja projekti eelarvest.

4.3  Taotluste hindamiseks moodustab maavanem komisjoni, kuhu kuuluvad maavanema poolt nimetatud isikud, sealhulgas vähemalt üks esindaja Politsei- ja Piirivalveametist ning üks esindaja Päästeametist. Komisjoni liige peab end otsuse tegemisel taandama, kui esineb asjaolu, mis annab alust kahelda liikme erapooletuses.

4.4  Komisjon hindab taotluste eesmärgipärasust ja vajaduspõhisust, reastab võimalikud toetuse saajad prioriteetsuse alusel, arvestades maakonnale eraldatud toetussummat, ning teeb maavanemale ettepaneku taotluste rahuldamiseks, osaliseks rahuldamiseks või rahuldamata jätmiseks. Komisjon esitab ettepanekud koos põhjendustega maavanemale kirjalikult hiljemalt 21.11.2014.

4.5  Maavanem võtab arvesse komisjoni ettepanekuid, teeb vajadusel toetuse taotlejate osas põhjendatud muudatused ning otsustab taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise.

4.6  Maavalitsus informeerib taotlejat toetuse saamisest ja mittesaamisest ning sõlmib taotlejaga, kelle taotlus rahuldati, hiljemalt 15.12.2014 lepingu toetuse kasutamiseks.

4.7  Toetuse kasutamise tingimused (sh aruandlus, toetuse tagasinõudmine, poolte õigused ja kohustused) määrab maavalitsus toetuse saajaga sõlmitavas lepingus.

4.8  Maavalitsus esitab Siseministeeriumile ülevaate maakonnas toetatud projektidest hiljemalt 31.07.2015.

 

Siseturvalisuse vabatahtliku tegevuse 2014. aasta toetusprogrammi Võru maakonna vahenditeks on eraldatud 10 000 eurot.

 

TAOTLUSE ESITADA info@voru.maavalitsus.ee

 

Info: 

Aigi Young
Arengu-ja planeeringuosakond
Tel: 786 8322
E-post: aigi.young@voru.maavalitsus.ee