Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programm „Riskilapsed ja –noored" toetas projekti

 „Laste suhtlemise ja probleemilahenduslike oskuste arendamine"

 

 

Projekt „Laste suhtlemise ja probleemilahenduslike oskuste arendamine" on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored" avatud taotlusvoorust „Kogukondlikud kuriteoennetuslikud algatused".

 

Projekti kestus 14 kuud: 1.08.2014 – 30.09.2015

 

Toetussumma 50 988,80 eurot, partnerite omafinantseering 9 000 eurot; projekti kogumaksumus 59 988,80 eurot.

 

Projekti partnerid:

 

Partner 1 – Võru Maavalitsus (projekti elluviija)

Partner 2 - Tartu Maavalitsus

Partner 3 – Põlva Maavalitsus

Partner 4 – MTÜ Võru Noortekeskus

Partner 5 – Haanja Kool

Partner 6 – Urvaste Vallavalitsus

Partner 7 – Rannu Kool

Partner 8 – Ilmatsalu Põhikool

Partner 9 – Elva Gümnaasium

Partner 10 – Põlva Vallavalitsus

Partner 11 – Valgjärve Vallavalitsus

Partner 12 - Põlva Avatud Noortekeskus

Partner 13 – Undarheim Skule (Norra Kuningriik)

 

Projekti eesmärk:

 

Laste riskikäitumist soodustavate faktorite varajane märkamine ja sekkumine kasutades SPLO (probleemilahenduslike oskuste programm) meetodit, samuti sotsiaalsete pädevuste arendamine ning lastevanemate ja lastega töötavate spetsialistide teadlikkuse tõstmine, omavahelise koostöö soodustamine kolme maakonna vahel ning kogemuste ja parimate praktikate vahetamine Norra partnerkooliga.

 

Projekti tegevused:

 

Aastase pilootprojekti käigus rakendatakse SPLO meetodit Võru, Tartu ja Põlva maakonna 2-3 kooli esimeses kooliastmes kaasates ühe klassi jagu õpilasi terve õppeaasta jooksul. Õpilastele õpetatakse ennetustööna sotsiaalseid oskusi (sh suhtlemist ja eneseväljendusoskust probleemide vältimiseks ja lahendamiseks) käitumisprobleemide vähendamiseks. Projekti jätkusuutlikkus tagatakse läbi SPLO koolitustegevuse ja uute oskuste omandamise nii lastele kui spetsialistidele. Maakondades projekti raames koolitatud SPLO meetodi õpetajad tagavad meetodi rakendamise koolides koostöös kohalike omavalitsustega ka järgmistel õppeaastatel, mis tagab kogukondliku kuriteoennetuslike tegevuse järjepidevuse ja laienemise.

Programm on mõeldud kasutamiseks kõigile õpilastele, ka tõrjutud ja eemaletõmbunud, tähelepanu- ja käitumisprobleemidega lastele. Programmi läbiviimise käigus arendatakse laste kognitiivseid oskusi mõelda oma tegevustele ja nende tagajärgedele. Programmis käsitletakse emotsioonide väljendamist, äratundmist endal ja teistel, täiendatakse sõnavara ja empaatiavõimet. Õpitakse alternatiivsete lahenduste produtseerimist, järelduslikku mõtlemist, teise inimese perspektiivi võtmist ja dialoogi loomist. Programmi läbiviimine on heaks võimaluseks kaasata ennetustegevusse terve klass, mitte ainult riskilapsed.

 

Projekti elluviija kontaktid:

 

Heli Põhja– heli.pohja@voru.maavalitsus.ee; 786 8303; 53303340

Anneli Karu– anneli.karu@voru.maavalitsus.ee ; 786 8309; 5348 4969

Mairi Raju – mairiraju@gmail.com; 5349 9554

 


Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Lisainfo programmi kodulehelt:

www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ ja Facebook'ist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored

EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga.

EMP ja Norra toetusi antakse aastatel 2009-2014 summas 1,79 miljardit eurot. Sellest umbes 97% annab Norra. Toetatakse vabaühendusi, teadus- ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias. Tehakse tihedat koostööd doonorriikide organisatsioonidega ja projekte võib ellu viia kuni aastani 2016.

Toetatavad võtmevaldkonnad on keskkonnakaitse ja kliimamuutused, teadusuuringud ja stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed, sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused ja kultuuripärand.

 

 

 

 

 

The project „Development of children's communication and problem-solving skills " benefits from a 50 988,80 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. Self-financing of the project partners is 9000 €.

Duration of the project: 14 months (1.08.2014-30.09.2015).

Project partners:

 1. Võru County Government (lead partner)
 2. Tartu County Government
 3. Põlva County Government
 4. NGO Võru Youth Centre
 5. Haanja School
 6. Urvaste Municipality
 7. Rannu School
 8. Ilmatsalu Basic School
 9. Elva Gymnasium
 10. Põlva Municipality
 11. Valgjärve Municipality
 12. Põlva Youth Centre
 13. Undarheim School (Norway)

Aims of the project:

 • detection and early intervention of adolescent criminal behaviour using problem-solving methods in early phase studies
 • developing social competence
 • increasing awareness of parents and specialist working with children
 • promoting cooperation between Võru, Tartu and Põlva counties
 • exchanging the best practises with Norwegian partner school

During the nine months seven different schools from Võru, Põlva and Tartu County are participating in the project and 60 new specialists will get professional training. Together with local municipalities they will ensure implementation of the new method in schools thereafter. It helps local community to prevent adolescent crime using preventative activities and methods learned from exchange of experiences between different partners.

The programme proposal was prepared in close collaboration with the Norwegian Association of Local and Regional Authorities (KS) as a donor programme partner (DPP) and other institutions in Norway.

Programme is managed by the Estonian Ministry of Education and Research (MoER), the Estonian Ministry of Justice (MoJ), the Estonian Ministry of Social Affairs (MoSA) and by the Estonian Youth Work Centre (EYWC) as a Programme Operator Implementing Agency (POIA).

Through the EEA Grants and Norway Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute to reducing social and economic disparities and to strengthening bilateral relations with the beneficiary countries in Europe. The three countries cooperate closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA).

For the period 2009-2014, the EEA Grants and Norway Grants amount to €1.79 billion. Norway contributes around 97% of the total funding. Grants are available for NGOs, research and academic institutions, and the public and private sectors in the 12 newest EU member states, Greece, Portugal and Spain. There is broad cooperation with donor state entities, and activities may be implemented until 2016.

Key areas of support are environmental protection and climate change, research and scholarships, civil society, health and children, gender equality, justice and cultural heritage.