Venemaa Föderatsiooni viisa menetlemise tasu kompenseerimise 2016 aasta toetusskeem

Teenuse üldandmed

Kirjeldus
 • Kompensatsiooni saamiseks võivad taotlusi esitada isikud, kes on Eesti Vabariigi kodanikud ja kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Eestis ja kes soovivad külastada Venemaa piirilähedastel aladel elavat abikaasat, lähisugulasi, sugulasi või nende matmispaiku.
 • Võru Maavalitsusse või Misso Vallavalitsusse võivad taotlusega pöörduda kodanikud, kes külastavad abikaasat, lähisugulasi, sugulasi või nende matmispaiku Venemaa Föderatsiooni Pihkva oblasti Petseri linnas või Petseri rajooni Irboska, Krupa, Kulje, Laura, Uue-Irboska, Pankavitsa või Petseri vallas.

Kompenseerimise taotlemine jaguneb kahte etappi:

 • Taotlus kompensatsiooni saajate nimekirja kandmiseks (LISA 1 vormil). Taotlusi võib esitada kuni 31.oktoobrini 2017.
 • Taotlus kompenseerimiseks (LISA 2 vormil). Taotlusi võib esitada üldjuhul 10 tööpäeva jooksul pärast viisa kättesaamist, kuid mitte hiljem kui 1.detsembriks 2017.

 • Taotlus (vorm 1 täita) kompensatsiooni saajate nimekirja kandmiseks tuleb esitada ka juhul, kui taotleja on kantud kompensatsiooni saajate nimekirja mõnel varasemal aastal.
 • Viisakompensatsiooni saajate nimekirja kandmise otsuse teeb maavanem vastava korraldusega kord kuus.
 • Igale taotlejale kompenseeritakse 2017. aastal maksimaalselt 70 euro ulatuses.
 • Kompensatsiooni saab vaid sellise viisa eest, mille kehtivusaeg langeb kas tervikuna või osaliselt 2017. aastasse.
 • Maavalitsus kannab kompensatsiooni taotluses näidatud pangakontole üldjuhul ühe kuu jooksul alates nõuetekohase taotluse laekumisest kompensatsiooni saamiseks.
 • Juhul kui taotleja on aastatel 2009-2016 esitanud kompensatsiooni saamiseks koopia tõendist abikaasa, sugulase või lähisugulase matmispaiga kohta ja koopia tema sugulussuhet tõendavast dokumendist (sünnitunnistus, abielutunnistus vms), ei ole neid 2016. aastal vaja taotlusele lisada.
 • Juhul, kui taotleja on aastatel 2015-2016 esitanud kompensatsiooni saamiseks koopia tõendist abikaasa, lähisugulase või sugulase elukoha kohtaei ole neid 2017. aastal vaja taotlusele lisada.

Teenuse taotlemine

Vajaminevad dokumendid nimekirja kandmiseks ( paberil allkirjastatud või elektrooniliselt digiallkirjastatuna )
 • nõuetele vastav taotlus riigihalduse ministri käskkirja LISA 1 vormil
 • koopia tõendist abikaasa, lähisugulase või sugulase elukoha või matmiskoha kohta, mis on väljastatud VF kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse asutuse või Punase Risti poolt
 • koopia taotleja ja abikaasa, lähisugulase või sugulase sugulussuhet tõendavast
 • dokumendist (sünnitunnistus, abielutunnistus vms)
Vajalikud dokumendid kompensatsiooni saamiseks
 • nõuetele vastav taotlus riigihalduse ministri käskkirja LISA 2 vormil
 • koopia VF viisa eest tasumise kviitungist
 • koopia VF viisast
Lisad
Taotlused koos teiste vajalike dokumentidega esitada
Võru Maavalitsus     
Jüri 12, 65620 Võru                 
või e-posti aadressil: info@voru.maavalitsus.ee            
Taotluste vastuvõtt maavalitsuses
II korrus, kabinet 82 või 69
T-N 8.00 -12.00
Misso Vallavalitsus
65001 Misso
või e-posti aadressil: vallasekretar@misso.ee
Taotluste vastuvõtt vallavalitsuses
tööpäeviti 8.00-16.00
Täiendav info

Võru Maavalitsuse telefonidel:

 • 786 8303 Heli Põhja
 • 5330 3340 Heli Põhja
 • 786 8316 Liivi Mühlmann

Misso Vallavalitsuse telefonidel:

 • 785 6144 
 • 5341 7906 Kaire Trumm