Surma registreerimine

Teenuse üldandmed

Kirjeldus Surma registreerimise avaldus esitatakse perekonnaseisuasutusele seitsme päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast arvates. Avalduse võib esitada ükskõik, millisele perekonnaseisuasutusele (maavalitsus või kohalik omavalitsus).
Kestvus

Surmakanne koostatakse võimalikult lühikese menetlusaja jooksul.

Dokumentide menetluse maksimaalne aeg on 3 tööpäeva.

Hind Riigilõivuvaba
Õigusaktid


Seaduste tõlked (seisuga 01.07.2010) :

Vastutaja

Teenuse taotlemine

Kohalpeal

Vajalikud
sammud
Vajalik isiklik kohaletulek.
Aadress: Võru linn, Jüri 12 , tuba 31 (I korrus) või tuba 25 (I korrus)
Vastuvõtuajad:
E  13 - 16
T N 9 - 12 ja 13 - 16
K R 9 - 12
Vajaminevad dokumendid
  • Surnu isikut tõendav dokument (pass ja/või ID-kaart)
  • Arstlik surmateatis
  • Avaldaja isikut tõendav dokument

 

Loe veel...

Võimalusel esitatakse surnu abielu ja tõendav dokument.
Perekonnaseisuasutusel on seadusest tulenevatel juhtudel õigus nõuda ka muid surmakande tegemiseks vajaminevaid andmeid tõendavaid dokumente Avaldus ja kõik dokumendid esitada perekonnaseisuasutusele eesti keeles.
Võõrkeelsed dokumendid esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.
Surmakande aluseks olev välisriigi dokument peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostille`ga, kui välisleping ei näe ette teisiti.

Tulemus
Surmakanne rahvastikuregistris. Surma tõendamiseks väljastatakse surmatõend.
 
Loe veel...

Esmane surmatõend on avaldajale tasuta.

Korduva tõendi eest tuleb tasuda riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

Surmatõendi kättesaamise aeg ja viis lepitakse kokku surmakande koostanud perekonnaseisuasutuse ja avaldaja vahel.

Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ja teised avaliku ülesande täitjad peavad lähtuma rahvastikuregistrisse kantud andmetest ega tohi nõuda paberkandjal väljavõtte esitamist.
Viide