Perekonnaseisutõendite väljastamine

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Isikul on õigus saada oma perekonnasündmuse registreerimisel esmane tõend tasuta. Hiljem on õigus saada perekonnasündmuse kohta korduvat tõendit maavalitsustest.

Maavalitsuse arhiivis säilitatakse paberdokumente alates 01.07.1926 , samuti perekonnakirju ja nende juurde kuuluvaid lisadokumente.

 

Andmeid ja dokumente perekonnasündmuste kohta enne 01.07.1926 on võimalik saada Tartu Ajalooarhiivist (ajalooarhiiv@ra.ee) ja Tallinna Linnaarhiivist (linnaarhiiv@tallinnlv.ee) .

Genealoogiliste uurimiste korral soovitame pöörduda:

 

Kestvus

Kokkuleppel avaldajaga väljastatakse tõend mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 1 kuu avalduse saabumisest.

 

Hind
 • Paberkandjal abieluvõimetõendi ning korduva sünnitõendi, surmatõendi, abielutõendi, abielulahutuse tõendi, nimemuutmise tõendi ja soo muutmise tõendi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 10 eurot.
 • Korduva elektroonilise sünnitõendi, surmatõendi, abielutõendi, abielulahutuse tõendi, nimemuutmise tõendi ja soo muutmise tõendi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 5 eurot (väljastatakse taotlejale ainult ametniku digiallkirjaga).
 • Perekonnaseisuasutuses säilitatavalt dokumendilt andmete paberkandjal teatisena või kinnitatud koopiana väljastamise eest tasutakse riigilõivu 10 eurot.

 • Perekonnaseisuasutuses säilitatavalt dokumendilt andmete elektroonilise teatisena või kinnitatud koopiana väljastamise eest tasutakse riigilõivu 5 eurot. 

 • Nõukogu määruse (EÜ) nr 2201/2003, mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1347/2000 (ELT L 338, 23.12.2003, lk 1–29), alusel tõendi väljastamise eest abieluasjades tehtud kohtuotsuse kohta tasutakse riigilõivu 10 eurot.

 • Riigilõivu ei võeta rahvastikuregistri väljavõtte (nii kinnitatud kui kinnitamata) eest.

 

Soovi korral saab riigilõivu tasuda kohapeal sularahas. 

 

Maksmine
Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
 
Pangakonto:                                        
Swedbank - EE932200221023778606 
SEB - EE891010220034796011
Nordea Bank - EE701700017001577198
Danske Bank - EE403300333416110002
 
Viitenumber: 2900082854, selgitus: korduva tõendi väljastamine
Õigusaktid
Vastutaja

Teenuse taotlemine

Kohalpeal

Vajalikud
sammud
Vajalik isiklik kohaletulek.
Aadress: Võru linn, Jüri 12 , tuba 31 (I korrus) või tuba 25 (I korrus)
Vastuvõtuajad:
E   13 - 16
T N  9 - 12 ja 13 - 16
K R  9 - 12
Vajaminevad dokumendid
 • Avaldaja isikut tõendav dokument
Tulemus
 • Korduv sünnitõend, surmatõend, abielutõend, abielulahutuse tõend.
 • Perekonnaseisuakti, perekonnakirja või lisatoimetuses oleva dokumendi ärakiri.
 • Perekonnaseisuandmete kinnitatud ja kinnitamata väljavõte.

 

Korduvat tõendit saab väljastada vastavalt soovile kas eesti, inglise, saksa või prantsuse keeles. Väljavõte kajastab perekonnaseisuandmeid väljavõtte tegemise seisuga. Väljavõtet on võimalik saada kas eesti või inglise keeles.

Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ja teised avaliku ülesande täitjad peavad lähtuma rahvastikuregistrisse kantud andmetest ega tohi nõuda paberkandjal väljavõtte esitamist.

 

Viide

Elektrooniline

Vajalikud
sammud

Vaata kodanikuportaal eesti.ee:

rahvastikuregister, perekonnasündmuse tõendi väljastamine.

Samast on võimalik tellida ka perekonnaseisudokumendi sisestamine rahvastikuregistrisse
Vajaminevad dokumendid
 • ID kaart või Digi-ID (pin1 ja pin2)
Tulemus Perekonnasündmuse tõend või dokumendi kandmine rahvastikuregistrisse
Viide

 

 

Uuest aastast väljastab rahvastikuregistrist üksikandmeid maavalitsus.

 

Seni on inimesed õigustatud huvi korral saanud rahvastikuregistri andmeid AS Andmevarast. Alates 2016. aastast on tuuakse teenus inimestele lähemale ja juhul, kui soovitakse vähem kui 20 inimese andmeid, väljastab need maavalitsus.

 

Riigilõiv andmete väljavõtte või väljatrüki eest on ühe isiku andmete kohta 5 eurot. Seni on õigustatud huvi korral päringuid tehtud kuni paarsada korda kuus. Enamasti puudutavad päringud pärimismenetlust, hauaplatside omanikke jne.

 

Kui tegemist on päringuga enama kui 20 isiku kohta, võimaldab juurdepääsu andmetele rahvastikuregistri volitatud töötleja, kelleks on alates uuest aastast AS Andmevara asemel Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT). Selleks tuleb pöörduda SMITi poole e-posti aadressil abi@rahvastikuregister.ee või telefonil 612 4444.

 

Rahvastikuregister on andmekogu, mis koondab Eesti kodanike, Eestis elukoha registreerinud Euroopa Liidu kodanike ja Eestis elamisloa või elamisõiguse saanud välismaalaste peamisi isikuandmeid. Registri haldamise ja arendamise eest vastutab siseministeerium.