Koostatav maakonnaplaneering

Uued maakonnaplaneeringud kõigis maakondades algatas Vabariigi Valitsus 18. juuli 2013 korraldusega nr 337 https://www.riigiteataja.ee/akt/323072013006.

 

Praegu kehtiv Võru maakonna planeering on kehtestatud maavanema korraldusega 01.juuli 2002 nr 1.1-1/120. Maakonnaplaneeringut on täpsustatud ja täiendatud teemaplaneeringute „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused", „ Võru maakonna sotsiaalne infrastruktuur" ja „Võrumaa kergliiklusteed ja loodusrajad".

 

Eesti riigi eesmärgiks on ruumilise arengu kujundamine vastavalt üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+" koostamise ajal kokku lepitud visioonile ja arengusuundadele. Riigi üldised huvid võetakse aluseks nii riiklikul, regionaalsel kui ka kohalikul tasandil otsuste tegemisel. Kõigis maakondades uute planeeringute algatamise eesmärgiks on asetada planeerimine kogu riigis ühtsetele alustele arvestades riigi huve, vahepealse kiire majandusarengu perioodil saadud kogemusi ja lisandunud planeerimisalast oskusteavet.

 

Võru maakonnaplaneeringu koostamist ja keskkonnamõju strateegilist hindamist korraldab Võru Maavalitsus (Jüri 12, Võru). Maakonnaplaneeringute koostamisel lähtutakse maakonnaplaneeringute koostamise lähteseisukohtadest: PDF. Maakondade planeeringute teave rahandusministeerimi kodulehel: http://www.fin.ee/maakonnaplaneeringud

Maakonnaplaneeringu kehtestab Võru maavanem, planeering peab valmima 2016. aasta lõpuks.

 

Maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõju hindamise käigu ja dokumentidega saab tutvuda Võru Maavalitsuse veebilehel https://voru.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering.

 

Maakonnaplaneeringu eskiislahenduse avalikustamine

 

Võru maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

 

Maavanema korraldus Võru maakonnaplaneeringu strateegilise keskkonnamõju hindamise algatamise kohta.(12.09.2013 nr 1-1/2013/561).

 

Võru maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ja lähteseisukohtade eelnõude avalikustamise teade.

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi ja planeeringu lähteseisukohtade avalikustamine

 

KSH Programmi heakskiitmine [Laadi alla]

 

Võru maakonnaplaneeringu koostamise eeltööd