Kogukondliku turvalisuse 2017. aasta maakondlik toetusvoor

31.03.17

Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:

  • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
  • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
  • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

 

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

 

 

Taotlejaks võivad olla:

  • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud, sihtasutused ja usulised ühendused;
  • vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused.

 
Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg: 2. mai 2017 kell 16:30.

 
Taotlus tuleb esitada taotleja asukohajärgsele või projekti tegevuste läbiviimise järgsele maavalitsusele (maavalitsuste kontaktid).

 
Võru maakonnas  tuleb elektrooniliselt esitatav taotlus saata maavalitsuse e-posti aadressile info@voru.maavalitsus.ee hiljemalt 16:30, paberkandjal esitatav taotlus tuleb viia maavalitsusse käsipostiga hiljemalt kell 16:30 või saata posti teel maavalitsuse postiaadressile (postitempel ei tohi olla hilisem kui 02.05.2017).

 

 
Taotlemiseks tuleb esitada allkirjastatuna nii taotlusvorm kui ka eelarvevorm.

 

Eeldame, et toetuse saaja teavitab projekti elluviimise käigus regulaarselt avalikkust elluviidud tegevustest ja KÜSKilt saadud toetusest. Toetusele tuleks viidata kas kasutades siseministeeriumi ja KÜSK ühislogo või sõnaliselt: „Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital"

 

 

Kogukondliku turvalisuse aruandevormid:

 
Tehniline lisainfo: Tarmo Treimann; tarmo@kysk.ee; 656 0487, 5301 3652  ja maavalitsused.

Sisuline, taotluse koostamise abi: oma maakonna arenduskeskuse MTÜ konsultant.

 

Valdkonnaga tegelev ametnik Võru maavalitsuses:

Aigi Young

Võru Maavalitsus

Arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist

Tel: 78 68 322

e-post: aigi.young@voru.maavalitsus.ee