Kinnisasja omandamise loa taotlemine

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Alates 04.03.2012 võib lepinguriigi juriidiline isik omandada põllumajandusmaad, metsamaad või põllumajandus- ja metsamaad kokku kümme hektarit või rohkem sisaldava kinnisasja üksnes omandatava kinnisasja asukohajärgse maavanema loal.

Kolmanda riigi kodanikul on õigus omandada põllumajandus- ja metsamaad sisaldav kinnisasi üksnes maavanema loal, kui  ta on vahetult enne loa taotlemist elanud Eestis püsivalt vähemalt kuus kuud või kui ta on loa taotlemise aastale vahetult eelnenud aasta tegelenud Eestis füüsilisest isikust ettevõtjana: põllumajandustoodete tootmisega, kui omandatav kinnisasi sisaldab põllumajandusmaad või metsa majandamisega või põllumajandustoodete tootmisega, kui omandatav kinnisasi sisaldab metsamaad või nii põllumajandus- kui metsamaad.

 

Kolmanda riigi juriidilisel isikul on õigus omandada põllumajandus-  ja/või metsamaad või nii põllumajandus- kui metsamaad sisaldav kinnisasi üksnes maavanema loal, kui ta on loa taotlemise aastale vahetult eelnenud aasta tegelenud  Eestis põllumajandustoodete tootmise või metsa majandamisega ning kui tema filiaal on kantud Eesti äriregistrisse.

 

Põllumajandus- ja metsamaad sisaldava kinnisasja omandamise loa taotlemiseks esitab kinnisasja taotleja maavanemale  põllumajandusministri 29.03.2012 määrusega nr 32 kehtestatud vormil kinnisasja omandamise loataotluse (lisatud allpool) ja kinnisasja sihtotsatarbelise kasutamise tegevuskava.

 

Tegevuskavas annab taotleja ülevaate vähemalt viie aasta kavandatavate tegevuste  kohta ning kinnitab, et omandatavat kinnisasja hakatakse kasutama vastavalt selle sihtotstarbele efektiivselt, jätkusuutlikult ja sihipäraselt. Tegevuskavaga koos esitab taotleja dokumendid, mis tõendavad, et tegevuskavas kirjeldatud tegevuste elluviimiseks  on piisavalt vahendeid, sealhulgas finantsvahendeid.

 

Nõuetekohase loataotluse edastab maavanem kinnisasja asukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksuse volikogule arvamuse andmiseks. Volikogu annab arvamuse 45 päeva jooksul ja eelkõige selle kohta, kas loa andmine on kooskõlas avaliku huviga ega takista kohalikul omavalitsusel täita talle seadusega antud ülesandeid.

 

Maavanema otsustab kinnisasja omandamiseks loa andmise või keeldumise 25 päeva jooksul volikogu arvamuse saamisest või arvamuse esitamise tähtpäeva möödumisest arvates.

 

Kinnisasja omandamise loa olemasolu kinnisasja võõrandamise korral kontrollib notar, kohtutäitur, pankrotihaldur või kinnisasja asukohajärgne kohaliku omavalitsuse üksus.
Kestvus Olenevalt keerukusest kuni 2 kuud
Hind

Riigilõivuvaba

Õigusaktid Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus (RT I, 23.02.2012,11)
Vastutaja

Maire Edesi
Nõunik-jurist
e-post: maire.edesi@voru.maavalitsus.ee
tel: 786 8305

kab: 74 (II korrus)

Teenuse taotlemine

Vajalikud
sammud

Saata või tuua nõutavad dokumendid.
Aadress: 65620 Võru linn Jüri tn 12, info@voru.maavalitsus.ee

 

Vastuvõtuajad: E-R 8.00 - 12.00 ja 12.30-16.30

 

Avalduse saatmine digitaalselt allkirjastatuna:
e-posti aadress: info@voru.maavalitsus.ee

Vajaminevad dokumendid
  • vormikohane loataotlus
  • tegevuskava - dokument, millest nähtub, et taotleja kasutuses on vahendid, s.h finantsvahendid tegevuskavas näidatud tegevuste elluviimiseks.
Tulemus
  • Maavanema korraldus
Avalduste vormid