Kasutusvaldusesse antud maa omandamine

Teenuse üldandmed

Kirjeldus Kahe aasta möödumisel kasutusvalduse seadmisest (kinnistusraamatusse kandmisest) tekib kasutusvaldajal õigus kasutusvaldusesse antud maa omandada. Maa omandamiseks esitab kasutusvaldaja maavanemale kirjaliku taotluse pärast maa omandamise õiguse tekkimist, kuid mitte hiljem kui kolm kuud enne kasutusvalduse lõppemist.

Omandada võib:
1. maareformi seaduse alusel kasutusvaldusesse antud maad;
2. maad, mis sisaldab maavara maapõueseaduse tähenduses (keskkonnaministri loal);
3. hoiuala maad, kaitsealade sihtkaitse- või piiranguvööndi maad, püsielupaiga maad, kaitstava looduse üksik- ja muu objekti juurde kuuluvat maad ning Natura 2000 võrgustiku maad (kaitstava loodusobjekti valitseja loal);
4. mälestise ja muinsuskaitseala kaitsevööndi maad (Muinsuskaitseameti loal).

Kui kasutusvaldusesse antud maa koosseisus on maad, mis ei kuulu omandamisele, võib omandada kasutusvaldusesse antud maad, mis asub väljaspool piirangutega ala. Omandamisele kuuluva maa eraldamiseks kinnisasi jagatakse.

Kasutusvaldusesse antud maad võib omandada kasutusvaldaja, kes:
1) tegeleb põllumajandusliku tootmisega;
2) kasutab maad sihtotstarbeliselt ja head põllumajandustava järgides;
3) ei ole andnud maad teise isiku kasutusse;
4) ei ole raiunud kasutusvaldusesse antud maal kasvavat metsa, välja arvatud maareformi seaduse § 341 lõikes 31 sätestatud erandi alusel;
5) ei oma riigi ees kasutusvaldusega ega maa erastamisega seotud võlgnevusi.

Kasutusvaldusesse antud maa ostuhinnaks on maa harilik väärtus (turuhind). Maa ostuhinna tasumisel järelmaksu võimalust ei ole.
Kestvus Olenevalt keerukusest kuni 2 kuud
Hind

Riigilõiv 32 eurot (tasuda enne taotluse esitamist)

 

Rahandusministeerium

 
Pangakonto:                                       
Swedbank - EE932200221023778606 
SEB - EE891010220034796011
Nordea Bank - EE701700017001577198
Danske Bank - EE403300333416110002

 

Viitenumber 2900082883
Selgitus Võru maakond ja maaüksuse nimi

Õigusaktid
Vastutaja

Aire Allas

Maatoimingute nõunik

e-post: aire.allas@voru.maavalitsus.ee

tel: 786 8346

kab: 103 (III korrus)

Teenuse taotlemine

Vajalikud
sammud

Saata või tuua nõutavad dokumendid.
Aadress: 65620 Võru linn Jüri tn 12, info@voru.maavalitsus.ee
Vastuvõtuajad: E-R 8.00 - 12.00 ja 12.30-16.30

 

Avalduse saatmine digitaalselt allkirjastatuna:

Vajaminevad dokumendid
  • taotlus
  • riigilõivu tasumist tõendav kviitung

 

Maa omandamise taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) füüsilise isiku puhul – taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood (isikukoodi puudumisel sünniaeg; välismaalase puhul kehtiva passi või passi asendava dokumendi andmed ja andmed elamisloa kohta), elukoht, kontaktandmed ning äriregistris registreeritud füüsilisest isikust ettevõtja puhul äriregistri registrikood;
2) juriidilise isiku puhul – taotleja nimi, asukoht, äriregistri registrikood ja maa omandamise menetluses juriidilist isikut esindama volitatud isiku nimi, isikukood ja kontaktandmed;
3) taotluse selgelt sõnastatud sisu;
4) taotletava kinnisasja registriosa number;
5) taotluse esitamise kuupäev ja taotleja allkiri

Tulemus
  • Maavanema korraldus
Avalduste vormid