Haridus- ja sotsiaalosakonna põhimäärus

1. Üldsätted

1.1Võru Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakond (edaspidi osakond) on Võru Maavalitsuse struktuuriüksus, mis korraldab maavalitsuse haridus-, noorsoo-, kultuuri-, spordi-, sotsiaal - ja tervise edendamise alaste ülesannete täitmist.
1.2 Osakond juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, seadustest, teistest
õigusaktidest, maavanema korraldustest ning käesolevast põhimäärusest.
1.3 Osakond allub maavanemale.
1.4 Osakonna põhimääruse ning muudatused põhimääruses kinnitab maavanem oma
korraldusega.

2. Osakonna põhiülesanne
Osakonna põhiülesandeks on Eesti Vabariigi riikliku haridus-, kultuuri-, spordi-, noorsoo-, sotsiaal-, tervisedenduspoliitika kujundamine ja elluviimise koordineerimine maakonnas.

 

Põhiülesande täitmiseks osakonna ülesanded:

2.1 Hariduse valdkonnas:
2.1.1 haridus- ja teadusministri ülesandel riikliku järelevalve teostamine maakonna munitsipaal-, era- ja riigi haridusasutustes oma pädevuse piires, maavanema järelevalve teostamine laekunud kaebuse või avalduse alusel;
2.1.2 maakonna koolivõrgu perioodiline analüüsimine ja ettepanekute tegemine koolipidajatele  arengukava koostamiseks ja rakendamiseks;
2.1.3 arvamuse andmine maakonnas munitsipaal-, era- ja riigikoolide asutamise vajalikkuse kohta lähtuvalt piirkondlikust hariduspoliitikast ja koolivõrgu kujundamise vajadusest;
2.1.4 seisukoha kujundamine maakonnas tegutsevate munitsipaal-, era- ja riigikoolide ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
2.1.5 järelevalve tulemuste põhjal ettepanekute tegemine haridusasutuste koolituslubade kehtetuks tunnistamiseks;
2.1.6 õpilaskodu moodustamise vajalikkuse hindamine, riiklikult toetatavate kohtade arvu kooskõlastamine ja nõusoleku andmine laste suunamiseks nendele kohtadele;
2.1.7 lastevanemate, pedagoogide, haridusasutuste ja kohalike omavalitsuste ametnike nõustamine haridusküsimustes;
2.1.8 info- ja õppepäevade, seminaride ning konverentside korraldamine maakonna hariduse valdkonna spetsialistidele ja huvigruppidele;
2.1.9 õpilasürituste maakondlike voorude (aineolümpiaadid, konkursid, võistlused) koordineerimine;
2.1.10 õpetajate ainesektsioonide töö ja maakondliku koolituse koordineerimine;
2.1.11 maakondliku nõustamiskomisjoni tegevuse koordineerimine, vajadusel nõusoleku andmine Võru linna nõustamiskomisjoni moodustamiseks;
2.1.12 õpitulemuste välihindamise korraldamine tasemetööde, põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite koordineerimise kaudu; vastava informatsiooni ja materjalide edastamine maakonnas asuvatele õppeasutustele, õppeasutustelt saadava informatsiooni koondamine, süstematiseerimine ja edastamine SA-le Innove;
2.1.13 riigieksamikomisjonide moodustamine maakonna haldusterritooriumil asuvate õppeasutuste juures maakonna õpilaste ja varemlõpetanute eksamineerimiseks;
2.1.14 koostöö korraldamine Haridus- ja Teadusministeeriumi ja maakonna kohalike omavalitsuste ning haridusasutustega, kodanikeühendustega haridusvaldkonnas;
2.1.15 osalemine Eesti Hariduskorralduse Nõukoja töös.

 

2. 2 Kultuurivaldkonnas:
2.2.1 riikliku ja regionaalse kultuuripoliitika kujundamine ja elluviimine maakonnas; maakonna arengustrateegia väljatöötamises osalemine, strateegia uuendamine ja elluviimine;
2.2.2 maakonna kultuurisituatsiooni ja -korralduse analüüsimine, arenguprotsessidele hinnangu andmine;
2.2.3 üleriigiliste kultuuriprojektide koordineerimine maakonnas ja maakonna kultuuritegevuse koordineerimine;
2.2.4 rahvusvaheliste kultuurikontaktide loomine ja vahendamine;
2.2.5 kohalike kultuuri- ja haridusasutuste, seltside, liitude, ühingute, kohalike omavalitsuste  ja omavalitsuste liidu, loovisikute kaasamine kultuurivaldkonna arengusse, kosotöö korraldamine ja koordineerimine;
2.2.6 kultuuriteabe kogumine, info analüüsimine, vahendamine ja levitamine;
2.2.7 maavalitsuse poolt korraldatavate riiklike tähtpäevadega seotud ürituste korraldamine ja koordineerimine;
2.2.8 maakonna ja kohaliku identiteedi teadvustamine ning kultuuriajaloolise eripära ja järjepidevuse säilitamise ning kaitsmise alase tegevuse korraldamine ja koordineerimine;
2.2.9 maakondliku kultuuritöötajate täiendkoolituse vajaduste väljaselgitamine ja koordineerimine, infopäevade korraldamine;
2.2.10 Eesti Regionaalse Kultuuripoliitika Nõukoja töös osalemine;
2.2.11 maakonna laulu- ja tantsupeo komisjoni tegevuse korraldamine;
2.2.12 maakonna aunimetuste omistamise komisjoni töös osalemine;
2.2.13 järelevalve teostamine maavalitsuse kaudu kultuurivaldkonna programmidele ja projektidele eraldatud riiklike programmide vahendite kasutamise üle;
2.2.14 järelevalve teostamine maakonnaraamatukogu ülesannete täitmise üle.

 

2.3 Spordivaldkonnas:
2.3.1 spordivaldkonna arengukavade väljatöötamisel, uuendamisel ja elluviimisel osalemine;
2.3.2 ujumise algõpetuse projekti elluviimine maakonnas, järelevalve teostamine toetuse kasutamise üle ja aruandluse korraldamine;
2.3.3 sporditeabe kogumine, analüüsimine ja vahendamine maakonnas;
2.3.4 koostöö arendamine ministeeriumide ja teiste valitsusasutuste, maakonna kohalike omavalitsuste, koolide ja spordiorganisatsioonidega;
2.3.5 osalemine Eesti Regionaalse Spordinõukogu töös.

 

2.4 Noorsootöö valdkonnas:
2.4.1 maakonna noorsootöö ja noorsootöö korralduse analüüsimine maakonnas, ülevaadete koostamine ja arenguprotsessidele hinnangu andmine;
2.4.2 noorsootöö riiklike programmide koordineerimine ja elluviimine maakonnas;
2.4.3 noorsootööalase info, statistiliste andmete kogumine, analüüs ja vahendamine, noorsootööuuringute läbiviimise koordineerimine maakonnas;
2.4.4 koostöö korraldamine ministeeriumide ja teiste valitsusasutuste, maakonna kohalike omavalitsuste, koolide ja noorteorganisatsioonidega;
2.4.5 haridus- ja teadusministri ülesandel riikliku järelevalve teostamine noorsootöö valdkonnas õigusaktides sätestatud pädevuse piires;
2.4.6 riigieelarvest noorsootöö korraldamiseks eraldatud vahendite sihipärase kasutamise kontrollimine;
2.4.7 koostöös omavalitsustega ettepanekute esitamine noorsootööalaste riiklike finantseerimis- ja investeerimisprojektide väljatöötamiseks;
2.4.8 maakondlike ja üleriigiliste noorsooürituste ja -projektide, sh rahvusvaheliste, koordineerimine maakonnas, noorsookontaktide vahendamine maakonnas;
2.4.9 kohalike omavalitsuste, noorte, noorsootööga seotud struktuuride nõustamine noorsootöö küsimustes;
2.4.10 maakondliku noortekogu ja õpilasesinduste ühenduse tegevuse koordineerimine; noorsootööalaste koolitusvõimaluste vahendamine ja koolituste korraldamise toetamine maakonnas;
2.4.11 Avatud Noortekeskuste maakondlike projektikonkursside korraldamine, läbiviimine, hindamine ning lepingute sõlmimine; järelevalve toetuse kasutamise üle;
2.4.12 alaealise mõjutusvahendite seadusest tulenevate ülesannete täitmine, sh maakonna alaealiste komisjoni tegevuse korraldamine ja järelevalve teostamine alaealiste mõjutusvahendi kohaldamisest tulenevate kohustuste täitmise üle, aruandluse esitamine.

 

2.5 Sotsiaalhoolekande valdkonnas:
2.5.1 maakonna sotsiaalhoolekandepoliitika väljatöötamine;
2.5.2 sotsiaalhoolekande programmide ja projektide väljatöötamine, nende koordineerimine ja korraldamine maakonnas;
2.5.3  maakonna hoolekandeasutuste töötajate koolituse korraldamine;
2.5.4 proteeside, ortopeediliste ja muude abivahenditega varustamise korraldamine maakonnas;
2.5.5 maakonna sotsiaalhoolekandealase informatsiooni kogumine ja analüüsimine ning teabe edastamine kohalikele omavalitsustele, elanikkonnale;
2.5.6 maakonnast sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete kogumine, koondaruannete koostamine ja nende esitamine Sotsiaalministeeriumile;
2.5.7 kohalikelt omavalitsustelt laekuva statistilise informatsiooni analüüsimine;
2.5.8 asenduskoduteenuse ja riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahastamise korraldamine; teenuse osutamiseks nõutava tegevusloa väljastamine; maakonna eestkosteasutuste töö korraldamine;
2.5.9 lapsendamise ettevalmistamisega seonduvate toimingute teostamine sotsiaalministri määrusega kehtestatud korras ning vastava registri pidamine;
2.5.10 järelevalve teostamine maakonnas osutatavate sotsiaalteenuste ja muu abi kvaliteedi ning riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamise üle;
2.5.11 vajadusel ettepaneku tegemine sotsiaalteenuste osutamise tegevuslitsentsi peatamiseks või kehtetuks tunnistamiseks ning vastava lepingu täitmise peatamiseks või lõpetamiseks või sunniraha rakendamiseks;
2.5.12 riigi-, kohalike omavalitsuste ja hoolekandeasutuste ning kodanike nõustamine sotsiaalhoolekande korraldamist käsitlevates küsimustes;
2.5.13 koostöö korraldamine sotsiaalhoolekandealastes küsimustes kohalike omavalitsuste, hoolekandeasutuste ja teiste sotsiaalhoolekannet teostavate institutsioonidega;
2.5.14 tegevusvaldkonna teabepäevade, seminaride, konverentside jms korraldamine;
2.5.15 koostöö koordineerimine haridus- ja sotsiaalvaldkonnaga tegelevate ametnike vahel hariduslike erivajadustega laste ja õpilaste kasvatamise ja õpetamise korraldamiseks.

 

2.6 Tervisedenduse valdkonnas:
2.6.1 tervist edendavate ja haigusi ennetavate abinõude elluviimise korraldamine maakonnas;
2.6.2 maakonna ja kohaliku omavalitsuse üksuste tervisevaldkonna arengukavade analüüsimine ja koordineerimine vastavalt valdkonna riiklikele eesmärkidele;
2.6.3 tervise arengut toetavate, tervisele ohutu elukeskkonna loomisele, tervisehäirete ja haiguste ennetamisele suunatud programmide väljatöötamine ja elluviimine, tegevuste koordineerimine maakonnas;
2.6.4 riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste, tervishoiuasutuste ja kodanike nõustamine valdkonna tegevust puudutavates küsimustes;
2.6.5 tervisealase teabe kogumine ja analüüsimine, teabe vahendamine;
2.6.6 seminaride, teabepäevade, tervisekampaaniate ja tervisealase koolituse ning nõustamise korraldamine nii riiklike kui paikkondlike arengukavade elluviimisel maakonnas;
2.6.7 tervisedendusalase info kogumine ja edastamine koostööpartneritele, infomaterjalide jaotamise korraldamine;
2.6.8 maakonna tervisenõukogu ja tervisetoa tegevuse korraldamine.

 

3. Osakonna õigused
3.1 Osakonnal on temale pandud ülesannete täitmiseks õigus:
3.1.1 teostada riiklikku järelevalvet osakonna tegevusvaldkondades osakonna pädevuse piires;
3.1.2 teavitada riikliku järelevalve tulemustest maavanemat ja järelevalve subjekte;
3.1.3 edastada riikliku järelevalve aktid ja õiendid jm tulemused vastavate valdkondade ministeeriumidele;
3.1.4 nõustada ja juhendada asjaosalisi osakonna pädevusse kuuluvates valdkondades;
3.1.5 saada osakonna põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni, andmeid, dokumente;
3.1.6 teha maavanemale ettepanekuid, anda arvamusi osakonna põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
3.1.7 osaleda maakonna arengut toetavate projektide väljatöötamisel ja ellurakendamisel osakonna tegevusvaldkondades;
3.1.8 arendada koostööd ministeeriumide, teiste valitsus- ja riigiasutustega, kohalike omavalitsuste ja teiste institutsioonidega osakonna pädevuse piires.

 

4. Osakonna struktuur ja juhtimine
4.1 Osakonna ametnikud nimetab ametisse ja vabastab ametist maavanem korraldusega.
4.2 Osakonna koosseisu kinnitab maavanem korraldusega.
4.3 Osakonna tegevust juhib ja koordineerib osakonna juhataja.
4.4 Osakonna juhataja asendamine on määratud tema ametijuhendis.
4.5 Osakonna juhataja:
4.5.1 juhib osakonna tööd ja vastutab osakonnale pandud ülesannete täitmise eest;
4.5.2 teeb maavanemale ettepanekuid osakonna struktuuri, koosseisu, töötasustamise, töökorralduse ja muudes osakonda puudutavates küsimustes;
4.5.3 annab osakonna pädevuse piires oma alluvatele juhiseid ja korraldusi;
4.5.4 annab oma tegevusest aru maavanemale.

 

5. Lõppsätted
5.1 Osakonna ümberkorraldamine ja teenistujate koosseisu muutmine toimub maavanema korralduse alusel ning struktuuri muutmine ja tegevuse lõpetamine toimub Vabariigi Valitsuse seaduses sätestatud korras.