Hajaasustuse veeprogramm

 

Hajaasustuse veeprogramm

Hajaasustuse veeprogrammi rahastatakse Eesti riigieelarvest.

 

Hajaasustuse veeprogrammi eesmärk

Programm tuleneb otseselt Vabariigi Valitsuse 2007-2011 aasta tegevusprogrammist, mille peatüki 8 „Maaelu, regionaal- ja infrastruktuuri arendamise poliitika" punkt 8.5 sätestab valitsusliidu tegevuse järgmised põhimõtted: valitsusliit rakendab külainfrastruktuuri (kaevud, hüdrorajatised jms) rajamise toetamise programmi riigipoolse finantseerimisega 100 miljoni krooni ulatuses aastas põhimõttel, et riik rahastab iga projekti maksumusest kuni kolmandiku (külainfrastruktuuri programm hõlmab ka elektriühenduseta elamute elektrivõrguga ühendamiseks liitumistasude maksmise toetamist).

Lisaks riigile finantseerivad programmi elluviimist kohalikud omavalitsused ja iga kohalik omavalitsus saab programmis osaleda vaid juhul, kui panustab rahaliselt võrdelises osas sellega, kui seda teeb riik. Alates 2011. aastast panustavad kohalikud omavalitsused vähemalt 22,5 % toetusest. Sealjuures on kohalikul omavalitsusel õigus suurendada omaosalust programmi rahastamisel, juhul kui ta peab vajalikuks tõsta programmi mahtu oma territooriumil.


Kes saab toetust taotleda?

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, MTÜd ja sihtasutused. Hajaasustuse veeprogrammi programmdokument on suunatud kõikide Eesti maakondade valdadele. Abikõlblikud on tegevused, mis tehakse hajaasustusega piirkondades. Abikõlblikuks hajaasustuse piirkondadeks ei loeta:

  • linnad, vallasisesed linnad ja alevid;
  • kehtestatud planeeringutes tiheasustusaladeks või kompaktse hoonestusega aladeks määratud alad, kus elab üle 50 inimese;
  • piirkonnad, kus on toimiv ühisveevärk või mis on vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 kohaselt määratletud ühisveevärgiga kaetavaks alaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava või planeeringu alusel.


Milleks toetust antakse?

Programmi raames toetatakse järgmisi hoonetevälise joogivee süsteemi rajamisega seotud tegevusi hajaasustusega piirkondades:

  • kaevude (puur- ja salvkaevude) ehitamine ning puhastamine;
  • olemasolevatest või uutest kaevudest joogiveetorustiku ehitamine või olemasoleva joogiveetorustiku rekonstrueerimine;
  • kaevude varustamine vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ja tarvikutega, sh selleks vajalike elektritööde teostamine;
  • rajatud hooneteväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine;
  • vanade puurkaevude tamponeerimine;
  • vee kvaliteedi analüüs.


Kui suur on toetus?

2012. aastast moodustub toetus riigi- ja kohaliku omavalitsuse üksuse poolsest rahalisest panusest, mis ei tohi ületa 66,67% projekti abikõlblikest kuludest, kusjuures kohaliku omavalitsuse poolne toetus peab moodustama vähemalt 22,5% toetusest ja riigipoolne panus moodustab kuni 77,5% toetusest.

Toetuse suurus on ühe majapidamise kohta kuni 6 395 eurot.

 

 

 

Hajaasustuse veeprogrammi 2012. aasta taotlusvoorus osalemiseks esitada avaldused majapidamiste asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 15. juuniks 2012.
 
Nõuetele vastavate projektide rahastamine toimub 2011. aastapingerea alusel. 
 
2012.aastal rahastatud projektide elluviimise ja aruannete esitamisetähtaeg on hiljemalt 30. november 2013. a. 
 
Kohalikel omavalitsustel teavitada kirjalikult avalduste esitamise võimalusest ja tähtajast, vahendite lõppemise tõttu toetuseta jäänud taotlejaid.