Võrumaa kergliiklusteed ja loodusrajad

Võru Maavanema korraldusega 14.03.2014 nr 1-1/2014/139 kehtestati Võru maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering „Võrumaa kergliiklusteed ja loodusrajad"

 

Käesoleva teemaplaneeringu olulisemaks eesmärgiks on kergliikluse kui tervisliku ja keskkonnasäästlikuma transpordiliigi osakaalu tõstmine inimese igapäevases liikumises . Läbi kergliiklusteede ja loodusradade võrgustiku sidusa toimimise luuakse paremad tingimused maakonna laialdasemaks tutvustamiseks ja teadvustamiseks.

Teemaplaneering käsitleb kergliiklusteede ja loodusradade võrgustikku Võru maakonnas ja väljuvaid suundi naabermaa- kondadesse.

Sotsiaalne infrastruktuur

Planeeringu põhieesmärk on ruumilise analüüsi ja kavandamise tulemusena teha ettepanekuid sotsiaalse infrastruktuuri teenuste ruumilise paigutuse ja kättesaadavuse osas. Sotsiaalse infrastruktuuri teenuste hea kättesaadavus  on maa-asustuse tasakaalustatud arengu aluseks. Teenuste kättesaadavuse halvenemise oht on kõige suurem nn  ääremaadel,  nende tagamisel aga on oluline roll avalikul transpordil.
Teemaplaneeringus analüüsitakse põhiliselt igapäevaste teenuste kättesaadavust ning kavandatakse meetmed nende edasise kättesaadavuse tagamiseks, tehakse ettepanekud nende kättesaadavust tagava   transpordisüsteemi  korrastamiseks.

Planeering on kehtestatud maavanema korraldusega 03.07.2009.a nr 1.1-1/84

Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused

Teemaplaneeringu eesmärgiks on kindlaks määrata ja edasi arendada loodus- ja keskkonnakorralduslikult põhjendatumat ruumistruktuuri. Tuginedes erinevate infrastruktuuride paiknemise ja vajaduste analüüsile, seati aladele vajalikud kasutustingimused, miks peavad tagama säästva ja tasakaalustatud arengu maakonnas.

Võru maavanema korraldusega 01.10.2001.a nr 1-15/216 algatati teemaplaneering "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused". 

Koostatud teemaplaneering on aluseks konkreetsete üld- ja detailplaneeringute, mastikuhoolduskavade, valgalade veemajanduskavade, metsamajandus-, maakorraldus- ja kaitsekorralduskavade koostamisel. Teemaplaneering teeb ettepaneku nimetada teatud maastikke Võru maakonna riiklike tähtsusega maastikeks.

Kehtestatud maavanema korraldusega 02.12.2005.a nr 1.1-1/196

Võrumaa jalgrattateede I etapp

Planeering, kui kokkulepe määrab perspektiivsete jalgrattateede paiknemise looduses ja omavahelise sidususe, et tekiks hästi toimiv ning jalgratturiga arvestav rattateede võrgustik. Käesolev planeering on aluseks rõuge, Haanja, Võru valla ja Võru linna üldplaneeringute, teemaplaneeringute, detailplaneeringute, maakorralduskavade ja metsakorralduskavade koostamiseks.

Planeeringuga määratakse kindlaks  teede kulgemine, millised on nende funktsioonid, kaasmõjud (keskkonnale, liiklusele, majandusele jm) ning otsustatakse, milline tuleb tugiinfrastruktuur (puhkekohad, rattaparklad jms).  Käesolevas planeeringus mõeldakse tugiinfrastruktuuride all eelkõige olemasolevaid puhkekohti, bussipeatusi ja turismiettevõtteid.

Algatatud maavanema 23.04.2004.a korraldusega nr 1.1-1/67

Kehtestatud maavanema 11.07.2006.a korraldusega nr 1.1-1/125