Planeeringute järelevalve

 

Maavanem teostab järelevalvet kohalike omavalitsuste üldplaneeringute ja detailplaneeringute üle.

Seaduslik alus

 • Planeerimisseadus
  Planeerimisseaduse kohaselt tuleb maavanemale järelevalve teostamiseks esitada kõik üldplaneeringud.

Detailplaneeringute üle teostatakse järelevalvet järgmistel juhtudel:

 • detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtiva üldplaneeringu muutmiseks;
 • detailplaneering koostatakse maa-alale, mille kohta puudub kehtestatud üldplaneering;
 • detailplaneering, mille avalikul väljapanekul esitatud vastuväidetega ei ole kohalik omavalitsus nõustunud.

Maavanema, kui järelevalve teostaja pädevuses on:

 • planeering õigusaktidele vastavuse kontrollimine;
 • planeeringu liigilt üldisema kehtestatud planeeringule vastavuse kontrollimine;
 • nõusoleku andmine liigilt üldisema, kehtestatud planeeringu muutmiseks;
 • planeeringus riigi huvide järgimise kontrollimine;
 • planeeringu avalikul väljapanekul kirjalikke vastuväiteid esitanud isikute ning planeeringukoostamist korraldava maavalitsuse või kohaliku omavalitsuse ärakuulamine ja seisukoha andmine vastuväidete kohta;

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo

Nõunik (planeeringud)

Ülle Luuk 786 8311 ylle.luuk@voru.maavalitsus.ee kabinet 123