10.02.17

Kogukondliku turvalisuse 2015. aasta väikeprojektide toetusprogramm (LÕPPENUD)

 

 

Toetuse saajad 2015

 

 

Eesmärk

 

Edendada kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel, suurendada turvalisuse loomisse panustavate  ühenduste vahelist koostööd sh edendada võrgustikupõhist toimimist ning aidata kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele maakonniti.

 

Toetuse taotlejaks võib olla:

 

 • Mittetulundusühing või sihtasutus, mis oma eesmärgist lähtuvalt panustab turvalise elukeskkonna kujundamisse sh linnaasumi- ja külaselts, korteriühistu, abipolitseinikke ühendav mittetulundusühing, naabrivalve tegevust edendav mittetulundusühing, vabatahtlikke päästjaid ühendav mittetulundusühing,  vabatahtlikke mere- ja järvepäästjaid ühendav mittetulundusühing;
 •  vabatahtlikku päästekomandot pidav kohaliku omavalitsuse üksus;
 •  kohaliku omavalitsuse üksus ja nende liidud;
 • seltsing, mis oma eesmärgist lähtuvalt panustab turvalisuse loomisse.

Toetuse taotleja peab projekti eesmärgi täitmiseks kaasama partnerina teisi ühendusi ja/või asutusi, mille aluseks võib olla sõlmitud leping. Partneri roll tuleb kirjeldada toetuse taotluses.  

 

Toetuse abikõlblikud kulud on:

 

 • kogukonna keskselt turvalisuse probleemide väljaselgitamiseks ja nendele lahenduste pakkumiseks korraldatavate koolituste, seminaride ja teabepäevade kulud;
 • organisatsioonide vahelise koostöö edendamiseks korraldatavate konverentside ja seminaride kulud; 
 • maakonna või piirkonna kogukondlikku turvalisuse edendamiseks tehtavate uuringute, analüüside, strateegiate, arengukavade ja tegevuskavade sh terviseprofiilide koostamise ning uuendamise kulud;
 • ühenduste ja vabatahtlike võimekuse tõstmiseks koolituste ja õppevisiitide korraldamise kulud;
 • reageerimisvõimekuse tõstmiseks soetatava inventari kulud;
 •  ühenduste tööks vajalike töövahendite soetamise kulud;
 • elukeskkonda turvalisemaks muutvad investeeringud;
 • ühenduste olmetingimuste parandamise kulud.

 

Mitteabikõlblikud kulud:

 

 • taotleja organisatsiooni püsi- ja halduskulud, intressid ja viivised, stipendiumid; 
 • muud projekti elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud (näiteks pangakaardi hooldustasud, kindlustamiskulud jne);
 • esinduskulud ja kingitused;
 • organisatsioonide, sh rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud. 

 

Taotluste esitamine ja menetlemine, toetuse andmine ning kasutamine 

 

Taotlusi saab esitada  7–27. septembrini aadressile info@voru.maavalitsus.ee märksõnaga „Kogukondliku turvalisuse väikeprojektide toetusvoor" või aadressil Jüri 12, 65620, Võru. Taotlus koosneb taotlusvormist (lisa 1) ja projekti eelarvest (lisa 2).

 

Toetava projekti maksimaalne summa on üldjuhul 3000 eurot, millest erandite tegemise otsustab maavanem. Toetust võib kasutada projektipõhiselt.

 

Toetuse saaja peab taotluses kavandatud tegevused ellu viima toetuslepingus sätestatud aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 31.08.2016.   

 

Taotluste hindamiseks moodustab maavanem komisjoni, kuhu kuuluvad maavanema poolt nimetatud isikud, sealhulgas vähemalt üks esindaja Politsei- ja Piirivalveametist, üks esindaja Päästeametist, üks kohaliku omavalitsuse üksuste esindaja ja üks vabaühenduste esindaja. Komisjoni liige peab end otsuse tegemisel taandama, kui esineb asjaolu, mis annab alust kahelda liikme erapooletuses.

 

Kui maavalitsus on moodustatud turvalisuse nõukogu või komisjoni, kaasatakse taotluste hindamisse vastav kogu.

 

Komisjon hindab taotluste eesmärgipärasust ja vajaduspõhisust, reastab võimalikud toetuse saajad prioriteetsuse alusel, arvestades maakonnale eraldatud toetussummat, ning teeb maavanemale ettepaneku taotluste rahuldamiseks, osaliseks rahuldamiseks või rahuldamata jätmiseks ning ettepaneku, kes on iga toetatava projekti elluviimist hindav teenistuja asjaomases riigiasutuses. Komisjon esitab ettepanekud koos põhjendustega maavanemale kirjalikult hiljemalt 09.10.2015.

 

Maavanem võtab arvesse komisjoni ettepanekuid, teeb vajadusel toetuse taotlejate osas põhjendatud muudatused ning otsustab taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või rahuldamata jätmise. 

 

Maavalitsus informeerib taotlejat toetuse saamisest ja mittesaamisest ning sõlmib taotlejaga, kelle taotlus osaliselt või täielikult rahuldati, hiljemalt 13.11.2015 lepingu toetuse kasutamiseks.

 

Toetuse kasutamise tingimused (sh aruandlus, toetuse tagasinõudmine, poolte õigused ja kohustused) määrab maavalitsus toetuse saajaga sõlmitavas lepingus.

 

Maavalitsus esitab Siseministeeriumile ülevaate maakonnas toetatud projektidest sh oodatud tulemuste saavutamise tasemest hiljemalt 16.09.2016 ministeeriumi määratud vormil.     

 

LISA 1 - Toetuse taotluse vorm

 

LISA 2 - Projekti eelarve vorm

 

Lisainfo:

Aigi Young

Arengu- ja planeeringu osakonna peaspetsialist

Võru Maavalitsus

786 8322

aigi.young@voru.maavalitsus.ee