DLA - Digital Local Agenda

DLA - Digital Local Agenda

Ühise Metodoloogia kujundamine kohaliku digitaalse keskkonna loomisel ja selle mõju regionaasetele poliitikatele.

Neliteist projektipartnerit ühekast riigist osalevad INTERREG IVC projektis DLA (Digital Local Agenda), mille eesmärgiks on regionaalsete poliitikate täiustamine kasutades infoühsikonna sotsiaalmajanduslikke, kultuurilisi ja institutsionaalseid faktoreid. Partnerid loovad ühise metodoloogia digitaalse keskkonna kujundamiseks, mida saab kasutada igas Euroopa Liidu regioonis.

Kohalik digitaalne tegevuskava (Digital Local Agenda - DLA) ehk kohalik digikava on ühtne strateegia kodanike osalusel. Infoühiskonna arendamiseks arvestades sotsiaal-majanduslikke, kultuurilisi ja institutsionaalseid tegureid. Digitaalne lõhe Euroopas on reaalsus, erinevate Euroopa piirkondade soitsiaalne ja majandusareng sõltub paljuski infoühiskonna rakendamisest. Avalikus halduses toob info- ja kommunikatsioonitehnoloogia töövahendite rakendamine igapäevases praktikas kohese tulemuse: töö on efektiivsem ja produktiivsem ning saadakse paremad teenused elanikele ja ettevõtetele. Siiski on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia rakendamine Euroopas piirkonniti ning ka erinevate projektipartnerite juures erinev.

Projekt kutsuti ellu INTERREG IVC Programmi teises voorus ja viiakse ellu jaanuaris 2010 - detsembrini 2012. Projekti kogumat on 1 491 456 eurot, millest Võru maavalitsuse projekti kogueelarve on 111 304 eurot. INTERREG IVC programm panustab DLA projekti 80% ulatuses selle kogumaksumusest. CCDRN (Põhja-Portugali Arengu Koordineerimise Komisjon) on projekti juhtpartner ja kaasatud on partnerid Hispaaniast, Itaaliast, Eestist, Lätist, Iirimaalt, Ungarist, Saksamaalt ja Kreekast.

Eestist osalesid DLA projektis algselt Tartu Ülikool (Geograafia osakond) ja Euregio-Pskov Livonia Eesti. 2011. loobus Euregio-Pskov Livonia Eesti projektis osalemisest ning DLA projektiga liitus Võru maavalitsus, kes jätkab projektis varasema projektipartneri ülesandeid.

DLA projekti rakendamise kestus on kolm aastat (2010 - 2012)

Spetsiifilisemate eesmärkidega püüab DLA projekt: 

  • luua üldise kohaliku digikava mudeli, mis oleks üle kantav mistahes piirkonda;
  • ühtset metoodikat kohaliku digikava rakendamiseks arvestades piirkondlikke iseärasid;
  • kaasata peamised projektist ja kohaliku digikava arendamisest huvitatud osapooled;
  • vahetada kogemusi;
  • luua alus edasisele koostööle (nii projekti partnerite, kui piirkondade KOV vahel).