Bioohutusmeetmed

Kaitsmaks oma loomi sigade Aafrika katku nakatumise eest tuleb järgida vähemalt järgmisi bioohutusmeetmeid:

–        ära luba kõrvalisi isikuid loomapidamishoonesse;

–        enne loomapidamishoonesse sisenemist vaheta riided, desinfitseeri või vaheta jalanõud;

–        hoia karja juurde toodav loom karjasolevatest loomadest eraldi (karantiin);

–        hoia haige loom eraldi tervetest;

–        väldi viiruse pääsu loomapidamishoonesse sööda, allapanu või inventariga;

–        ära sööda sigadele toidujäätmeid;

–        teosta näriliste tõrjet;

–        takista metsloomade ja teiste koduloomade pääsemist loomapidamishoonesse;

–        nõua nende bioohutusmeetmete täitmist kõigilt, kes sinu loomadega tegelevad.

Lisaks täiendavad loomatauditõrje abinõud:

Seafarmi territooriumile võib Venemaalt, Valgevenest, Lätist, Leedust ja Poolast saabunud elussigade vedamiseks kasutatav veok siseneda alles:

  • peale 48 tunnist ooteaega alates Eesti piiri ületamisest ning
  • peale transpordivahendi täiendavat desinfitseerimist Eestis (desinfitseerimiseks sobivad kloori sisaldavad desovahendid nagu 5%-line kloramiinlahus, naatriumhüpokloritilahus, kloorlubi, Halamid, Virkon S lahjenduses 1:200 ja Ecocid S lahjenduses 1:200)
  • ülalnimetatud meetmete täitmine peab olema dokumentaalselt tõestatud.

 

Sigade sööt ja joogivesi tuleb hoida sisetingimustes, et välistada selle võimalik kokkupuude metssigadega.

 

KEELATUD ON:

 

Sigade kuumtöötlemata sööda sissevedu Eestisse Venemaa ja Valgevene, Läti, Leedu ja Poola piirkondadest, kus on diagnoositud sigade klassikaline katk või sigade Aafrika katk või on kehtestatud nendega seotud piirangud.