Võrumaa arengustrateegia 2014-2025

Maakondlik arengustrateegia tasakaalustab riiklikke ja kohalikke arenguvajadusi ning huve. Arengustrateegia on oluline maakonna arenguks vajalike eesmärkide püstitamisel ja soovitud tulemuste saavutamisel.

Aeg on näidanud, et arengustrateegiast on saamas töövahend, mille praktiline väärtus avaldab kasvavat mõju kohaliku elu edendajate tegevusele ja töö tulemuslikkusele. Põhjendatud viited arengustrateegiale on üks argumente erinevatele institutsioonidele sihtotstarbeliste toetuste andmisel. Seda asjaolu tasub eriti silmas pidada Euroopa Liidu struktuurifondide kasutamisega kaasnevate ressursside hankimisel, kus rahataotluse positiivse otsuse eeldusi on korrastatud tulevikupilt maakonnast.

Iga maakonna arengustrateegia on omamoodi unikaalne, sest on praktikas suurel määral mõjutatud konkreetse maakonna kontekstist, lahendamist vajavate probleemide äratundmisest ja arenguvajaduste mõistmisest.

Võru maakonna arengustrateegia on vahend maakonna arengu eesmärkide määratlemiseks ning piirkonna arengu jätkusuutlikkuse tagamiseks. Strateegia põhiülesanne on arengu põhimõtetes ja tingimustes kokku leppimine ning arengusuundade näitamine. Kokkulepete saavutamiseks on strateegia koostamise protsessi kaasatud võimalikult paljude erinevate huvide kandjad.

 

Kagu-Eesti tegevuskava 2015-2020

Kagu-Eesti tegevuskava on arengudokument, mis toetab Kagu-Eesti kui ühe Eestile strateegiliselt olulise piiriäärse regiooni arengut. Kagu-Eesti tegevuskava peamine eesmärk on julgeoleku suurendamine Kagu-Eesti piirkonnas piiriäärsetel aladel piisava asustuse hoidmise ja sealsete inimeste parema kaasamise kaudu.

Võrumaa energiamajanduse strateegia 2012-2030

Võrumaa energiamajanduse strateegia 2012-2030 - on rakendusdokument, mis täpsustab ja viib ellu Võrumaa arengustrateegias püstitatud arengueesmärke. Strateegia ülesandeks on anda piirkonnale juhiseid, kuidas olla oma tegevustes innovaatilisem ja energiatõhusam ning kasutada oma ressursse konkurentsis teiste piirkondadega edukamalt.

Võrumaa munitsipaalkoolide arengustrateegia 2011–2019

Võrumaa munitsipaalkoolide arengustrateegia 2011–2019 on dokument, milles on sõnastatud ettepanekud ning soovitused koolide pidajatele, et korraldada põhi- ja üldkeskharidust tulemuslikult ning jätkusuutlikult. Ettepanekute vormistamisel on lähtud arengustrateegia I osas esitatud haridusvaldkonna analüüsi tulemustest ajavahemiku 2006–2010 kohta.

Ettepanekute kaudu luuakse koolide pidajatele võimalus kujundada kokkuleppeline soovitud olukord maakonna hariduskorralduses ja haridusvaldkonna arengus aastani 2019, et toetada haridusteenuse osutamist ja koolikorralduse kvaliteedi tagamist terviklikult. Ettepanekud toetavad vahendite taotlemist koolikorralduse parendamiseks.

Võru maakonna terviseprofiil

Võru maakonna terviseprofiili eesmärgiks on kaardistada maakonna elanike tervist ja heaolu mõjutavate sotsiaalsete, keskkondlike ning majanduslike tervisemõjurite, elanike tervisliku seisundi ja tervisekäitumise hetkeseis. Terviseprofiili abil saab määratleda probleemid, sekkumist nõudvad valdkonnad ja vajalikud tegevused, juhtida tähelepanu kohalikes omavalitsustes tehtavate otsuste tervisemõjudele ja tagada tervise arendamise temaatika integreerimine omavalitsuste arengukavadesse.

Terviseprofiilis on käsitletud olukord aastatel 2000-2012.