Arengu- ja planeeringuosakonna põhimäärus

1. Üldsätted
1.1 Võru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakond (edaspidi osakond) on Võru Maavalitsuse
struktuuriüksus, mis korraldab maavalitsuse regionaalarengu-ja planeeringualaste ülesannete täitmist ning regionaalse arengu programmide elluviimist maakonnas, ettevõtlus-, infrastruktuuri-, majandus-, maareformi- ja ühistranspordialaste ülesannete täitmist, Euroopa Liiduga seonduvat riigisisest teavitustegevust maakonnas ning välissuhtlust ja -koostööd.
1.2 Osakond juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, seadustest, teistest
alamalseisvatest õigusaktidest, maavanema korraldustest ning käesolevast põhimäärusest.
1.3 Osakond allub maavanemale.
1.4 Osakonna põhimääruse ning muudatused põhimääruses kinnitab maavanem oma korraldusega.

 

2. Osakonna ülesanded
Osakonna ülesanded on:
2.1 maakonna regionaalarengu põhisuundade kavandamine ja sellega seonduvate projektide juhtimine ja kooskõlastamine;
2.2 Maakonna ettevõtluskeskkonna arendamine sh investeeringute toomine maakonda,
maakonna tööturu olukorra analüüs, ettevõtluses, eelkõige tootmissfääris rakendatud töötajate dünaamika analüüs, maakonna arengupotentsiaali analüüs;
2.3 maavalitsuse regionaalarengualaste ülesannete täitmise korraldamine ja regionaalarengu
programmide elluviimine maakonnas;
2.4 osalemine riiklikes ja rahvusvahelistes ruumilise arengu programmides ja projektides;
2.5 maakonnaplaneeringu korraldamine ja osalemine riiklikus planeeringus maakonna
territooriumil;
2.6 maakondliku geoinfosüsteemi (GIS) haldamine ja arendamine;
2.7 järelevalve teostamine kohalike omavalitsuste üld- ja detailplaneeringute üle vastavalt
planeerimisseadusele;
2.8  kohalike omavalitsuste planeeringutegevuse alane nõustamine ja koolituste korraldamine;
2.9  ühistranspordiseadusega maavalitsustele pandud ülesannete täitmine;
2.10 infrastruktuuri-ja majandusalaste ülesannete täitmine;
2.11 välissuhtlus ja -koostöö alase tegevuse koordineerimine ja korraldamine maakonnas;
2.12 EL alase teavitustegevuse koordineerimine maakonnas;
2.13 maareformiga seonduvate ülesannete täitmine;
2.14 osakonna tegevusaladel omavalitsuste, ministeeriumide ja teiste koostööpartnerite vahelise
koostöö koordineerimine;
2.15 Programmi „Eesti Kaunis Kodu" tegevuste läbiviimine ja koordineerimine;
2.16 muude seadustest, teistest õigusaktidest või maavanema korraldustest tulenevate ülesannete
täitmine.

 

3. Osakonna õigused
Osakonnal on temale pandud ülesannete täitmiseks õigus:
3.1 saada osakonna  põhimääruses sätestatud pädevuse piires informatsiooni maavalitsuse
teistelt struktuuriüksustelt, kohalikelt omavalitsustelt ja teistelt riigiasutustelt, ettevõtetelt, organisatsioonidelt, kodanikelt;
3.2 teha maavanemale ettepanekuid, avaldada arvamusi osakonna põhimäärusest tulenevate
ülesannete täitmiseks;
3.3 teha koostööd ministeeriumide ning teiste valitsus- ja riigiasutustega, kohalike
omavalitsustega ja teiste institutsioonidega osakonna pädevuse piires;
3.4 teostada järelevalvet  avalik-õiguslike ja eraõiguslike isikute üle nende tegevuse
õigusaktidele vastavuse kontrollimiseks osakonna pädevuse piires.

 

4. Osakonna struktuur ja juhtimine
4.1 Osakonna ametnikud nimetab ametisse ja vabastab ametist maavanem oma korraldusega.
4.2  Osakonna koosseisu kinnitab maavanem oma korraldusega.
4.3 Osakonda juhib osakonna juhataja.
4.4 Osakonna juhataja määrab tema asendamise vajaduse ja konkreetse ametniku, kes teda tema
äraolekul asendab.

4.5 Osakonna juhataja:
4.5.1 juhib osakonna tööd ja vastutab osakonnale pandud ülesannete täitmise eest;
4.5.2 teeb maavanemale ettepanekuid osakonna struktuuri, kooseisude, töötasustamise, töökorralduse ja muudes osakonda puudutavates küsimustes;
4.5.3 annab osakonna pädevuse piires oma alluvatele juhiseid;
4.5.4 annab oma tegevusest aru maavanemale.
4.6 Osakonna ametnikud juhinduvad oma töös käesolevast põhimäärusest, ametikoha ametijuhendist, milles on kindlaks määratud ametikoha eesmärk, esitatavad nõuded, ametniku tööülesanded, tema õigused ja vastutus tööülesannete täitmisel.

 

5. Lõppsätted
5.1 Osakonna ümberkorraldamine ja teenistujate koosseisu muutmine toimub maavanema korralduse alusel ning struktuuri muutmine ja tegevuse lõpetamine toimub Vabariigi Valitsuse seaduses sätestatud korras.