Alaealiste komisjonile taotluse esitamine

 

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Alaealiste komisjon arutab alaealiste poolt toime pandud õiguserikkumisi ning rakendab mõjutusvahendeid või taotleb kohtult luba nende kohaldamiseks.

Alaealiste komisjon poole võivad pöörduda alaealise enda või kooli esindajad, noorsoopolitsei ametnikud, konstaablid, lastekaitse- ja sotsiaaltöötajad, kohtunikud ja uurijad.

Asja arutamise juures peab osalema alaealise esindaja ning istungil võetakse alaealiselt ja tema seaduslikult esindajalt allkiri õiguste ja kohustuste selgitamisel ning otsuse teatavakstegemisel.

 

Kestvus

Alaealiste komisjon arutab asja kinnisel istungil 30 päeva jooksul taotluse saabumisest alates.

 

Õigusaktid

Alaealiste mõjutusvahendite seadus

Vastutaja

Anneli Karu

Haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist, alaealiste  komisjoni sekrteär

Võru Maavalitsus

Tel 786 8309

anneli.karu@voru.maavalitsus.ee

 

Teenuse taotlemine

Vajalikud sammud

Vajalik isiklik kohaletulek või dokumentide esitamine postiasutuse kaudu.

Aadress: Jüri 12, 65620 Võru linn

Vajaminevad dokumendid

Tulemus

Komisjoni otsus mõjutusvahendite rakendamise kohta

 

 

 

Alaealiste komisjon

Kinnitatud Võru Maavanema 23.02.2012 korraldusega nr 1-1/91

 

Nimi

Amet

Telefon

e-post

Esimees

Heli Põhja

Võru Maavalitsus, haridus- ja sotsiaalosakond, juhataja

7868303

heli.pohja@voru.maavalitsus.ee

Sekretär

Anneli Karu

Võru Maavalitsus, haridus- ja sotsiaalosakond, peaspetsialist

7868309

anneli.karu@voru.maavalitsus.ee

 

Liikmed

Inga Ploom

Lõuna prefektuuri korrakaitsebüroo piirkondliku politseitöö talitus, noorsoopolitseinik, ülemkonstaabel.

 

Raul Ermel

Lõuna prefektuuri Võru konstaablijaoskond, piirkonnavanem politseileitnant.

 

Riina Mandel

Tartu Vangla kriminaalhooldusosakonna Võru talitus, juhataja.

 

Mait Mölder

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Rõuge Maarja kogudus, õpetaja.

 

Urmas Pindis

Kaitseliidu Võrumaa Malev, nooreminstruktor, vanemveebel