10.02.17

Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programm „Riskilapsed ja –noored" projekt „Kahepoolsete suhete arendamine"

 

 

Võru Maavalitsus viib ellu projekti "Laste suhtlemise ja probleemilahenduslike oskuste arendamine", mis on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored" avatud taotlusvoorust „Kogukondlikud kuriteoennetuslikud algatused". Projekt „Kahepoolsete suhete arendamine" on rahastatud EMP toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored" taotlusvoorust „Kahepoolsete suhete arendamise fond". 

 

Projekti kestus: 23.04.2015 – 30.09.2015

 

Toetussumma 3800 eurot, projekti kogumaksumus 3800 eurot. 

 

Projekti partnerid:

Partner 1 – Võru Maavalitsus (projekti elluviija)

Partner 2 – Undarheim Skule (Norra Kuningriik)

 

Projekti eesmärk: projekti eesmärgiks on jagada Eesti ja Norra partnerite vahel informatsiooni, häid praktikaid ja teadmisi kõige kohta, mis puudutab erinevatele sihtrühmadele (lapsed, lapsevanemad, õpetajad ja kohalik kogukond) suunatud ennetavaid ja toetavaid tegevusi, laste riskikäitumise varajast märkamist  ja Norra partneri poolt kasutatavate sekkumismeetodite tutvustamist, sh laste ja noorte sõltuvusprobleemide ning kriminaaljärelevalve korraldus.

 

Projekti tegevused:

Norra partneri esindajad  tutvustavad Võrus seminaril  PALS (lastekoolis kasutatav positiivset käitumist rõhutav mudel, kokkulepitud käitumist rakendatakse nii koolis kui kodus) ja PMTO (lastevanemate toetamise programm) meetodeid. Lisaks tutvustab üks väliskülalistest SLT (noorte sõltuvusprobleemide ja kriminaaljärelevalve) süsteemi. Kohtumistel erinevate osapooltega arutatakse laste ja noorte toetamise ning sekkumismeetodite tõhususe üle, jagatakse oma teadmisi, kaalutakse tulevikuks koostöövõimalusi. Samuti otsitakse koos lahendusi, kuidas õigusrikkumisi toime pannud noori aidata ja õigusrikkumiste arvu vähendada. Külastuse raames on ümarlaudades ja seminaril osalejatel võimalik vahetada otsekontakte ekspertidega.

 

Eelkõige klassiõpetajatele ja sotsiaalpedagoogidele suunatud seminar toimub 287.08.2015 Võrus Kreutzwaldi Kooli aulas. Registreerimine seminarile on lõppenud. Seminari kavaga saab tutvuda siin: seminari kava

 

Projekti elluviija kontaktid:

Heli Põhja– heli.pohja@voru.maavalitsus.ee; 786 8303; 53303340

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Lisainfo programmi kodulehelt:

www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ ja Facebook'ist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored

EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga.

EMP ja Norra toetusi antakse aastatel 2009-2014 summas 1,79 miljardit eurot. Sellest umbes 97% annab Norra. Toetatakse vabaühendusi, teadus- ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias. Tehakse tihedat koostööd doonorriikide organisatsioonidega ja projekte võib ellu viia kuni aastani 2016.

Toetatavad võtmevaldkonnad on keskkonnakaitse ja kliimamuutused, teadusuuringud ja stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed, sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused ja kultuuripärand.

 

 

Strengthening bilateral relations within European Economic Area Grants 2009-2014 programme "Children and Youth at Risk"

 

Duration of the project: 23.04.2015–30.09.2015

 

Funding: 3800 €

 

Project partners:

Partner 1 – Võru County Government – lead partner (Estonia)

Partner 2 – Undarheim Skule (Norway)

 

Aim of the project:

  • to strengthen the cooperation between Estonian and Norwegian partners through exchange of experience and good practices
  • to share information and knowledge of PALS (in English PBIS, Positive Behavior Intervention and Support) and PMTO (Parent Management Training-Oregon) methods
  • to discuss about the crime preventative activities and network between local community
  • to discuss about the support system for young criminals to prevent reoffending behaviour

 

Project activities:

Organising:

  • round tables for introducing preventative programs used in local schools and Võru County Government's methods working with adolescent commission and prevention of reoffending behaviour
  • visits to different schools and Pathfinder (Rajaleidja) Center
  • a seminar to introduce PALS and PMTO methods

Target group: teachers and other specialists working with children

 

Contacts:

Heli Põhja– heli.pohja@voru.maavalitsus.ee; 786 8303; 53303340

 

Additional information:

 

Programme is managed by the Estonian Ministry of Education and Research (MoER), the Estonian Ministry of Justice (MoJ), the Estonian Ministry of Social Affairs (MoSA) and by the Estonian Youth Work Centre (EYWC) as a Programme Operator Implementing Agency (POIA).

Through the EEA Grants and Norway Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute to reducing social and economic disparities and to strengthening bilateral relations with the beneficiary countries in Europe. The three countries cooperate closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA).

For the period 2009-2014, the EEA Grants and Norway Grants amount to €1.79 billion. Norway contributes around 97% of the total funding. Grants are available for NGOs, research and academic institutions, and the public and private sectors in the 12 newest EU member states, Greece, Portugal and Spain. There is broad cooperation with donor state entities, and activities may be implemented until 2016.

Key areas of support are environmental protection and climate change, research and scholarships, civil society, health and children, gender equality, justice and cultural heritage.